voorwaarden

Verhuurvoorwaarden Wiersma Tentenverhuur & Partyverhuur

OP- EN AFBOUW:
De artikelen (behalve tenten) worden standaard niet door de verhuurder opgebouwd. De op- en afbouwkosten van diverse artikelen zijn op aanvraag beschikbaar.

HUURPERIODE:
Alle prijzen van de Partyverhuur zijn gebaseerd op 1 huurdag. Voor het meerdere dagen gebruiken van de spullen wordt een toeslag gerekend. Normaal gesproken wordt een bestelling een dag voor gebruik bezorgd en een dag na gebruik weer opgehaald, wij noemen dit de transportdagen. Indien u de bestelling bij ons op wil komen halen, mag dit ook een dag voor gebruik en kunt u de bestelling een dag na gebruik weer bij ons terugbrengen. Deze transportdagen worden niet als extra huurdagen gezien. In het weekend worden er geen bestellingen bezorgd of retour gehaald, op deze dagen kunnen er ook geen bestellingen opgehaald of retour gebracht worden. wanneer de spullen niet op zaterdag en/of zondag gebruikt worden, dan worden deze dagen ook niet als extra huurdag gezien.

EXTRA HUURDAG:
Voor één extra huurdag rekenen wij een toeslag van 30% van het dagtarief.  Voor elke dag daarna rekenen wij een toeslag van 10% van het dagtarief. De huurprijzen voor dorpsfeesten, evenementen, festivals of langer dan een week zijn op aanvraag.

BEZORGDAGEN:
Wij bezorgen standaard op de dag vóór gebruik en halen de spullen retour op de dag ná gebruik. Met uitzondering van het weekend; bij gebruik op maandag worden de spullen al op vrijdag bezorgd. Bij gebruik op vrijdag en/of zaterdag worden de spullen op maandag retour gehaald. Uiteraard zijn er in overleg afwijkende bezorg- of retourdagen af te stemmen.

BEZORGTIJDEN:
Uw bestelling wordt bezorgd op de afgesproken dag tussen 08.00 en 17.00 uur. Wij halen de bestelling weer retour op de retourdatum tussen 08.00 en 17.00 uur. Specifieke bezorg- of retourtijden afspreken is in een aantal gevallen mogelijk. U dient dan echter wel rekening te houden met extra kosten. Onze medewerkers kunnen u daarover informeren.

TRANSPORTKOSTEN:
U treft op de offerte en op de bevestiging de transportkosten aan die zijn afgestemd op de door u aangegeven wensen. Op de offerte en de bevestiging staan ook de bezorg- en retourdatum vermeld.

ANNULERING:
Nadat u schriftelijk of per e-mail akkoord hebt gegeven op onze offerte ontvangt u van ons een bevestiging. Deze bevestiging is uw huurcontract, uw bestelling is op dat moment definitief en wij reserveren de bestelde artikelen voor u. Voor het annuleren van een bevestigde bestelling hanteren wij de volgende tarieven:
     2,50 % van offertebedrag bij annulering op 31 of meer werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
     5,00 % van offertebedrag bij annulering op 30 t/m 15 werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
   12,50 % van offertebedrag bij annulering op 14 t/m  8 werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
   25,00 % van offertebedrag bij annulering op  7 t/m  3 werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
   50,00 % van offertebedrag bij annulering op  2 t/m  1 werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
 100,00 % van offertebedrag bij annulering op opbouw/bezorgdatum      

VERPAKKINGEN EN RETOUR GLASWERK, SERVIES EN BESTEK:
Glaswerk dient “op z’n kop” in de betreffende kratten retour geleverd te worden. Het glaswerk, servies en bestek mag spoelschoon (d.w.z. zonder etens- en drankresten) retour gegeven worden en dient gesorteerd retour gegeven te worden. Tegen een op aanvraag beschikbaar tarief kan het glaswerk, bestek en servies niet gespoeld retour worden gegeven.

VERPAKKINGEN EN RETOUR LINNENGOED:
Het linnengoed dient altijd ongewassen retour gegeven te worden; als het nat is dient het te worden uitgehangen om weervorming te voorkomen. Vlekken, brandgaatjes, kaarsvet of schimmel is schade. Indien er schade is ontstaan wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. 

BARS EN BIERTAPS:
Worden geleverd exclusief koolzuur. I.c.m. afname van bier zal / kan er ook koolzuur geleverd worden. De barren worden niet standaard aangesloten. Barren dienen schoon retour te komen, het spoelen van de bierleiding zit wel bij de huurprijs inbegrepen.

BARBECUES EN DIVERSE ANDERE ARTIKELEN:
De materialen dienen schoon geretourneerd te worden. Mocht dit niet lukken of bent u niet in de gelegenheid dan zullen er schoonmaakkosten in rekening gebracht worden.

CONTROLE:
Bij retour van de goederen in ons magazijn, worden de goederen gecontroleerd en (indien mogelijk) in uw aanwezigheid geteld. Deze telling is altijd bindend.

BREUK, SCHADE, VERMISSINGEN ETC.:
Alle schades en vermissingen, door welke oorzaak ook, zijn voor rekening van de huurder. Mocht er sprake zijn van breuk bij ontvangst van de levering dan dient dit binnen 1 uur na aflevering gemeld te worden. 

LEGITIMATIE:
Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs voor het huren van onze artikelen.

BEZORGING:
Bezorging geschied alleen op de begane grond en op één locatie tenzij anders is overeengekomen. Voor alle goederen (vooral mobiele als bar op wielen, koelkasten etc.) dient rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid van de locatie (bijvoorbeeld past de bar door de deur?). Bezorging geschied alleen via verhard terrein, dus geen grindpaden. Als blijkt dat bij levering de goederen niet op “normale” wijze op de locatie kunnen worden geleverd, dan worden eventuele handelingskosten (als extra transportkosten etc.) en annuleringskosten berekend. De goederen dienen klaar te staan op de afgesproken tijd daar waar ze ook zijn afgeleverd (ook weer op één locatie) tenzij anders is overeengekomen.Overige bepalingen:

1. Bij meer dan één Huurder zijn Huurders tegenover Verhuurder hoofdelijk verbonden voor al hetgeen uit of in verband met het gehuurde verschuldigd is. Eventuele rechtsopvolgers zijn eveneens hoofdelijk verbonden.

2. De stijging van kosten, die voor Verhuurder na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst mede in verband met het gehuurde optreden - bijvoorbeeld stijging van aankoopprijzen, lonen, transportkosten, mag Verhuurder aan Huurder doorberekenen. Een stijging van de BTW of een andere overheidsheffing mag steeds worden doorberekend.

3. Bij niet-tijdige betaling raakt Huurder, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, over het achterstallige bedrag direct opeisbaar een rente van één procent per maand verschuldigd of - indien hoger - de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Verhuurder mag voorts, voor zover hij het gehuurde nog niet heeft afgeleverd, de aflevering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na een schriftelijke aanmaning betaling binnen de aangezegde nadere termijn uit dan is Verhuurder bevoegd de huurovereenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Alle kosten, die voor Verhuurder verbonden zijn aan de inning van wat Huurder aan Verhuurder verschuldigd is, komen voor rekening van Huurder. De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal 450 euro. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan behoudens voor zover de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Verhuurder is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld. Alle gedurende de overeengekomen huurperiode te vervallen huurtermijnen zijn direct opeisbaar verschuldigd in geval van: (voorlopige) surséance van betaling, faillissement of toepasselijkheid van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van/op huurder, beslag onder Huurder, besluit van Huurder tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, meer dan twee maal niet-tijdige betaling door Huurder.

4. Indien voor plaatsing van het gehuurde toestemming van een derde nodig is draagt. Huurder tijdig zorg voor de verkrijging van de toestemming. Van de toestemming doet hij schriftelijk aan Verhuurder blijken. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming(en) komt geheel voor risico van Huurder. Aan een derde te betalen vergoedingen voor het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde van welke aard ook, komen geheel voor rekening van Huurder, ook indien door Verhuurder voldaan.

5. Huurder bepaalt de plaats, waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht Verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond. Het terrein, waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Verhuurder kan van Huurder verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door Huurder aangewezen locatie hem ongeschikt en/of onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Verhuurder van deze bevoegdheid kan Huurder zich niet jegens Verhuurder beroepen. Huurder staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde door Verhuurder is overeengekomen, het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd is en goed te berijden is ook door zware vrachtauto’s. Voorzieningen, die voor een en ander nodig zijn, worden door Huurder getroffen en komen geheel voor zijn rekening. Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen door verhuurder en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van Huurder.

6. Het door Verhuurder niet-tijdig aan Huurder ter beschikking stellen van het gehuurde c.q. het niet-tijdig door Verhuurder weghalen van het gehuurde bij Huurder of anderszins door Verhuurder niet tijdig nakomen van verplichtingen jegens Huurder zal aan Verhuurder niet kunnen worden toegerekend indien dit het gevolg is van al dan niet voorzienbare buiten de macht van Verhuurder gelegen omstandigheden als hoedanig in elk geval zullen gelden: slecht weer, brand, explosie of uitstroming van gevaarlijke stoffen en/of gassen of gevaar daarvoor, tekortschieten van Huurder of derden zoals toeleveranciers en  transporteurs, ziekte van niet eenvoudig te vervangen personeel, staking, bezetting of blokkade en overheidsmaatregelen. Behoudens voorzover nakoming als blijvend onmogelijk heeft te gelden, is ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder wegens niet-tijdige ter beschikking stelling van het gehuurde niet mogelijk dan nadat Huurder schriftelijk aan Verhuurder aan alle omstandigheden in aanmerking genomen een redelijke nadere termijn tot nakoming heeft gegeven en ook binnen deze nadere termijn nakoming niet heeft plaats gevonden.

7. Huurder mag het gehuurde niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder aan een ander onderverhuren of weder verhuren of anderszins in gebruik geven. Huurder mag het gehuurde uitsluitend overeenkomstig de overeengekomen bestemming gebruiken. Huurder zal in of aan het gehuurde geen veranderingen brengen. Het beplakken, beschilderen of anderszins bewerken van het gehuurde is niet toegestaan. Vanaf het moment dat het gehuurde te zijner beschikking staat tot het moment waarop de huurovereenkomst eindigt of, indien later, het gebruik door Huurder van het gehuurde eindigt, neemt Huurder alle in redelijkheid te vergen maatregelen tot voorkoming van schade aan of verlies van het gehuurde, die respectievelijk dat veroorzaakt wordt door personen of zaken van wie respectievelijk waarvan Huurder op enigerlei wijze gebruik maakt, en de daaruit voor Verhuurder voortvloeiende schade komt echter in ieder geval voor rekening van Huurder. Huurder zal het gehuurde terstond na afgifte - bij installatie door Verhuurder na installatie - nauwgezet op eventuele manco’s en gebreken controleren en eventueel vastgestelde manco’s en/of gebreken terstond na vaststelling mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder melden, een en ander op straffe van verval van het recht om op manco’s en/of gebreken, die redelijkerwijs ontdekt en gemeld hadden kunnen worden, een beroep te doen. Gebreken, die bij een nauwgezette controle na afgifte niet ontdekt hadden kunnen worden maar nadien worden ontdekt, dienen op straffe van verval van het recht om er een beroep op te doen terstond na ontdekking mondeling met schriftelijke bevestiging aan Verhuurder te worden gemeld. Tijdig gemelde manco’s en gebreken zal Verhuurder ongedaan maken door aanvulling respectievelijk - naar keuze van Verhuurder - reparatie of vervanging. Alleen manco’s en gebreken, die overeenkomstig het in de vorige alinea bepaalde tijdig zijn gemeld, geven een grond voor ontbinding van de huurovereenkomst door Huurder. Echter ontbinding kan slechts indien Verhuurder na een aanmaning daartoe niet erin slaagt de manco’s en/of gebreken binnen redelijke termijn in een aanvaardbare mate ongedaan te maken en verder slechts voorzover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Huurder kan worden gevergd.

8. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst - voorzover niet anders bepaald met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke verklaring naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien Huurder één of meer verplichtingen jegens Verhuurder niet of niet naar behoren nakomt, een en ander onverminderd diens recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet. Verhuurder is bevoegd om de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, wanneer Huurder voorlopig surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien met betrekking tot de huurder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing verklaard wordt, of indien huurder besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming. Na einde van de huurovereenkomst stelt Huurder het gehuurde direct geheel ter beschikking van Verhuurder door, tenzij anders is overeengekomen, aflevering bij Verhuurder. Voor iedere kalenderweek, dat Huurder nalaat het gehuurde aan Verhuurder ter beschikking te stellen verbeurt hij een boete van 20 % van de totale huursom, zulks onverminderd Verhuurders recht op schadevergoeding overeenkomstig de wet, welke schadevergoeding ten minste gelijk is aan het bedrag dat Huurder onder de huurovereenkomst over de betreffende periode verschuldigd zou zijn geweest. In dit verband geldt een gedeelte van een kalenderweek als een volle kalenderweek.

9. Verhuurder is gerechtigd om al hetgeen hij uit of in verband met het gehuurde van Huurder opeisbaar heeft te vorderen met de van hem ontvangen  waarborgsom te verrekenen. Deze verrekening kan ook gedurende de looptijd van de huurovereenkomst plaatsvinden. Verhuurder kan in het laatste geval  verlangen dat Huurder de waarborgsom weer aanvult. Verhuurder is geen rente over de waarborgsom verschuldigd. Hij is tot terugbetaling van de waarborgsom c.q. van het restant ervan pas verplicht nadat redelijkerwijs is komen vast te staan dat Verhuurder niets meer van Huurder te vorderen heeft of te vorderen zal krijgen. Huurder is bevoegd de huurovereenkomst voor de opleveringsdatum te annuleren mits hij van de annulering in een aangetekend schrijven aan Verhuurder doet blijken en hij voor of gelijktijdig met de annulering aan de Verhuurder een bedrag betaalt van:
         2,50 % van offertebedrag bij annulering op 31 of meer werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
         5,00 % van offertebedrag bij annulering op 30 t/m 15 werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
       12,50 % van offertebedrag bij annulering op 14 t/m   8 werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
       25,00 % van offertebedrag bij annulering op   7 t/m   3 werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
       50,00 % van offertebedrag bij annulering op   2 t/m   1 werkdagen tot de opbouw/bezorgdatum  
     100,00 % van offertebedrag bij annulering op opbouw/bezorgdatum
      
10. Bij het overeengekomen transport van het gehuurde door de verhuurder staat de huurder ervoor in dat de verhuurder gebruik kan maken van een toegangsweg geschikt voor vrachtwagens. Schade aan het terrein en/of de gebouwen komt/blijft voor rekening van de huurder.

11. De huurder bepaalt de plaats waar het gehuurde wordt opgericht. Hij onderzoekt of en staat ervoor in dat het gehuurde op de plaats van oprichting veilig en zonder schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Hij licht de verhuurder in over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond.

12. Het terrein waarop het gehuurde dient te worden geplaatst, dient horizontaal en geëgaliseerd te zijn. Huurder staat ervoor in dat op de dag die voor het afleveren en/of monteren van het gehuurde is overeengekomen het betreffende terrein geheel vrij en ontruimd en goed te berijden is, ook door onze vrachtwagens (indien van toepassing). Schade aan het terrein en/of de gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van het plaatsen en geplaatst houden van het gehuurde komt/blijft voor rekening van de huurder.

13. Eventuele wachturen buiten de schuld van de verhuurder om, kunnen worden doorberekend.

14. In het geval van sneeuw dient de huurder ervoor zorg te dragen dat het tentdak vrij van sneeuw blijft. Schade veroorzaakt door sneeuwlast zijn voor rekening van de huurder.

15. In geval van storm en/of onweer staat de huurder ervoor in dat alle in- en uitgangen van de tent dicht worden gehouden. Dreigt of ontstaat er schade aan het gehuurde, dan moet de huurder alles in het werk stellen om de schade te verhinderen of zo klein mogelijk te houden. De huurder is verplicht de verhuurder op de hoogte te stellen.

16. In onze betalingsvoorwaarden is opgenomen dat wij een betalingstermijn hanteren van 14 dagen na factuurdatum. Voor evenementen wordt een aanbetaling van 60% van het orderbedrag gehanteerd, welke voor aanvang van het evenement moet zijn bijgeschreven op onze rekening. Een eventuele borgstelling, dient voor levering te zijn voldaan. Bovenstaande voorwaarden zijn van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

17. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden van Huurder gelden niet dan voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.


Offerte nr:

Dagdatum:

Huurder:

Naam:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Telefoonnummer:

Handtekening voor akkoord:

Partyverhuur

Verhuur van horecabenodigdheden voor bedrijf en particulier

Bestel nu online Webshop
Heb je een vraag?
Bel ons 058 2519202 of mail naar info@wiersmatenten.nl
Offerte
Wiersma Tentenverhuur & Partyverhuur
Avondsterweg 10
8938 AK Leeuwarden
Telefoon: 058 2519202
Email: info@wiersmatenten.nl

Ter inspiratie voorbeelden van onze opdrachten

Wilt u meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.